Comptabilitat

lages2

Elaborem la comptabilitat d’acord amb els principis comprables d’obligat acompliment que ens condueixen a que els estats financers reflecteixin fidelment la situació de l’empresa, de tal manera que ens serveixin per a una encertada presa de decisions.

 • Anàlisis, estudis e interpretacions del resultat de l’empresa en temps real, prenent les decisions oportunes per a obtenir el màxim rendiment en el seu negoci i aconseguir el màxim estalvi fiscal.
 • Pla Comptable vigent en cada moment.
 • Partint de la seva documentació ( factures d’ingressos i costs i moviments de Bancs) obtenim:
 1. Llibre Diari.
 2. Llibre Major.
 3. Llibre Registre d’IVA (suportat i repercutit).
 4. Balanços i Comptes de Resultats.
 5. Comptes anuals.
 6. Memòries.
 7. Llibres Oficials.
 8. Qualsevol altre document comptable d’obligat acompliment.