Auditoria

lages8

La conveniència d’auditar els balanços i comptes de resultats de les empreses es doble. Per un costat, vostè, com a responsable d’un negoci, està interessat en conèixer si el resultat d’aquest es millorable mitjançant la obtenció de superiors marges, originats per una adequada correlació entre ingressos i costos.

Per altra part, cada vegada més s’exigeix en l’àmbit empresarial la presentació d’estats financers rigorosos que reflecteixen fidelment la situació econòmico-financera real de la firma, tant per aportar seguretat i confiança en les transaccions comercials, com per a obtenir línies de finançament de les entitats bancàries.
Serveis:

  • Auditoria voluntària de Comptes Anuals, amb objecte de validar l’autenticitat de la informació comptable i financera davant socis, entitats creditícies, clientes i proveïdors, etc.
  • Revisió de Balanços de Situació i Comptes de Resultats: aplicació de ràtios financers; anàlisis de Cash-Flow; interpretació i anàlisis de la evolució de la compta de Pèrdues i Guanys; millora de marges.
  • Càlcul de Taules d’Amortització: anàlisis de comptes, valoració i dotació anual, tant comptable com fiscal, amortització acumulada i net en llibres.