Assessorament i Gestió Fiscal

lages3
Els nostres objectius en aquesta àrea són:

 • Aconseguir les millors avantatges fiscals.
 • La elaboració de tots els impostos amb garantia i eficàcia.
 • La presentació dintre del termini legal.
 • L’adaptació legal a cada tipologia d’empresa.

El nostre compromís professional es basa en la posta al dia permanentment en el coneixement i aplicació de les normes fiscals que contínuament es modifiquen i s’actualitzen, i en portar a terme una adequada planificació que suposi el màxim estalvi possible de costos fiscals per als nostres clients, dins de l’acompliment de la norma tributaria.

 • Impostos esatals: I.V.A., I.R.P.F. i Patrimoni, Impost sobre Societats, I.T.P. i A.J.D.
 • Impostos locals: I.A.E., I.B.I., Impost sobre l’Increment del Valor dels terrenys…
 • Assessorament previ sobre la forma jurídica més adequada per a la creació d’una empresa des del punt de vista fiscal.
 • Declaracions – liquidacions: estudi, confecció i presentació, tant anuals com trimestrals o mensuals i per fets impositius concrets, davant les Administracions estatals, autonòmiques i locals.
 • Planificació: anàlisis previ anticipatiu al tancament fiscal, avaluant les diferents alternatives i avantatges i així poder prendre decisions per a reduir la carga fiscal en Impost sobre el Valor Afegit, Impost sobre la Renta i Imposto sobre Societats.
 • Anàlisis impositiu de las creacions, transformacions, fusiones i liquidacions de societats, així com en inversions immobiliàries i financeres.
 • Inspeccions Tributaries: assistència, defensa, contestació a requeriments, liquidacions i recursos en tots els Imposts del nostre àmbit d’actuació davant qualsevol organisme.
 • Intrastat.